Regulamin

Określa przepisy porządkowe oraz zasady rezerwacji i pobytu Gości w obiekcie IND.U Apartamenty.

 1. Regulamin określa przepisy porządkowe oraz zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu IND.U Apartamenty w Kołobrzegu (ul. Spokojna 19, 78-100 Kołobrzeg) i jest integralną częścią umowy podnajmu, do której zawarcia dochodzi pomiędzy Gościem a podmiotem prowadzącym (Partner Expert Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w IND.U Apartamenty. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu w całości.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie IND.U Apartamenty, w tym Gości, jak również osoby przebywające gościnnie na terenie IND.U Apartamenty.
 3. Podmiotem prowadzącym jest Partner Expert Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu (ul. Szpitalna 7, 78-100 Kołobrzeg).

Doba pobytowa

 1. Doba pobytowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 2. Przedłużenie doby pobytowej jest możliwe w przypadku dostępności miejsc w IND.U Apartamenty.

Rezerwacja i meldunek

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Osoby niezameldowane w IND.U Apartamenty mogą gościnnie przebywać na terenie IND.U Apartamenty do godziny 22:00.
 3. Podmiot prowadzący IND.U Apartamenty zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 4. Rezerwacja jest gwarantowana, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 50% wartości w terminie do 3 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 5. Jeżeli pobyt Gościa w IND.U Apartamenty został zarezerwowany w terminie od 1.07 do 15.09 każdego roku, podmiot prowadzący IND.U Apartamenty będzie miał prawo obciążyć Gościa za całość zaplanowanego pobytu.
 6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby pobytowej, podmiot prowadzący IND.U Apartamenty nie zwraca opłaty za daną dobę pobytową ani za zarezerwowany pobyt.

Odpowiedzialność

 1. IND.U Apartamenty nie ponosi w najszerzej prawem dopuszczalnym zakresie odpowiedzialności z tytułu kradzieży lub zaginięcia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie. IND.U Apartamenty zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia przedmiotów do depozytu.
 2. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie IND.U Apartamenty pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych IND.U Apartamenty, powstałe na skutek działania lub zaniechania Gościa lub odwiedzających go osób. W szczególności Gość ponosi odpowiedzialność za zniszczenia wyposażenia pokoi, w tym trudno usuwalne zabrudzenia materacy i elementów tapicerowanych. Podmiot prowadzący IND.U Apartamenty ma prawo obciążyć Gościa kosztami usunięcia zniszczeń lub wymiany elementów wyposażenia na nowe.
 4. Gość zobowiązany jest, w ciągu godziny od zameldowania, do zgłoszenia w Recepcji IND.U Apartamenty wszelkich uszkodzeń lub zniszczeń wyposażenia i urządzeń technicznych zajmowanego przez siebie pokoju w IND.U Apartamenty, które mogły zaistnieć przed rozpoczęciem korzystania przez Gościa z usług zakwaterowania. Brak zgłoszenia ww. usterek w terminie powyżej wskazanym skutkować będzie zastosowaniem domniemania, że uszkodzenia i zniszczenia, o których mowa w niniejszym punkcie powstały na skutek działania lub zaniechania Gościa lub odwiedzających go osób, za które to uszkodzenia i zniszczenia odpowiedzialność ponosić będzie Gość.
 5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, podmiot prowadzący IND.U Apartamenty może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia IND.U Apartamenty.
 6. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 7. Podmiot prowadzący IND.U Apartamenty zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa po jego wyjeździe, za wyrządzone przez niego i odwiedzające go osoby szkody, na co Gość wyraża zgodę.
 8. Podmiot prowadzący IND.U Apartamenty ma prawo dochodzić od Gościa odszkodowania za wyrządzone szkody na zasadach ogólnych.

Cisza nocna

W IND.U Apartamenty obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

Reklamacje

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja IND.U Apartamenty.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

Postanowienia dodatkowe

 1. IND.U Apartamenty nie akceptuje obecności zwierząt. Zwierzęta nie mogą przebywać na terenie obiektu.
 2. W IND.U Apartamenty i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Za każdy przypadek naruszenia zakazu palenia tytoniu na terenie IND.U Apartamenty Gość zostanie obciążony karą w wysokości 1000 zł.
 3. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w Klauzuli informacyjnej. Klauzula informacyjna stanowi załącznik oraz integralną część niniejszego Regulaminu.
 5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie IND.U Apartamenty, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz podejmowania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości IND.U Apartamenty.
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.

Wszelkie spory sądowe rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby podmiotu prowadzącego IND.U Apartamenty.

Zadzwoń
Dojazd